Loading...

Proposta de GfP al govern tripartit d’ordenances fiscals 2021

GENT FENT POBLE PROPOSA AL GOVERN TRIPARTIT UNES ORDENANCES FISCALS PEL 2021 PENSADES PER AJUDAR A LES FAMÍLIES I A LES ACTIVITATS A SUPERAR EL SOTRAC DE LA COVID-19 , per a Sant Fruitós de Bages

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS PER L’EXERCICI 2021

OOFF núm. 1 – IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)

 • Ampliar un 15% els percentatges de bonificació per a famílies nombroses i famílies monoparentals:

Valor cadastral de l’habitatge

Bonificació

Fins a 100.000 €

del 45 %  al  60 %

De 100.001 € en endavant

del 35 %  al  50 %

 • Ampliar la bonificació per la implantació d’energies renovables passant de 2 a 4 anys el benefici fiscal del 50% (percentatge màxim que permet la llei):

Bonificació del  50 % del rebut de l’IBI durant 4 anys.

 • Incorporar un nou benefici fiscal:

Bonificació del 75 % del rebut de l’IBI, per als habitatges destinats a lloguer social, amb renda limitada.

 

OOFF núm. 2 – IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

 • Ampliar un 15 % la bonificació per utilització d’energies renovables o de sistemes de cogeneració:

Passar la bonificació de l’IAE del  25 % al  40 % de la quota tributària.

 • Ampliar un 20 % la bonificació per l’establiment d’un pla de transport pels treballadors

Passar la bonificació de l’IAE del  5 % al  25 % de la quota tributària.

 • Ampliar un 20 % la bonificació per l’increment d’un 10% de la plantilla de treballadors amb contracte indefinit:

Passar la bonificació de l’IAE del  10 % al  30 % de la quota tributària.

Introduir un nou benefici fiscal, per empreses amb pèrdues econòmiques:

Bonificació del  10 % de l’IAE per empreses amb rendiment negatiu respecte l’any anterior.

Bonificació del  25 % de l’IAE en el cas que aquest rendiment negatiu no comporti una reducció de la plantilla.

 • Introduir un nou benefici fiscal, per empreses que iniciïn la seva activitat:

Bonificació del  50 % de l’IAE durant 3 anys (els primers 3 anys de meritació) per empreses noves que s’implantin al municipi, o empreses existents que iniciïn una activitat diferent a la quina feien.

OOFF núm. 04 – REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS  DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUES)

 • Modificar el tram del valor d’implantació de bonificació de l’impost:

Valor cadastral de l’habitatge

Bonificació ara

Bonificació nova

De 1 € a 86.000 €

50 %

50 %

De 86.001 € a 100.000 €

35 %

50 %

Més de 100.000 €

35 %

35 %

Tots les plusvàlues d’immobles d’entre 86.000 i 100.000 € tenen un augment de la bonificació d’un 15 %. 

OOFF núm. 5 – IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO)

 • Ampliar un 30 % la bonificació per la rehabilitació d’edificis o habitatges del nucli antic:

Passar la bonificació de l’ICIO del  30 % al  60 %.

 • Ampliar un 15 % la bonificació per la rehabilitació o millora de les façanes en qualsevol indret del municipi:

Passar la bonificació de l’ICIO del  75 % al  90 %.

 • Ampliar un 10 % la bonificació pels habitatges o edificis que millorin l’eficiència energètica:

Passar la bonificació de l’ICIO del  80 % al  90 %.

 • Incorporar un nou benefici fiscal:

Bonificació del  90 % de  l’ICIO, per les obres que impliquin adaptació d’immobles o baixos d’edificis per a locals comercials. 

OOFF núm. 12 – TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES (Terrasses de bars i restaurants)

 • Quota “zero” € per a totes les terrasses (inclosa l’ampliació del 50% realitzada) per tot l’any 2021.

OOFF núm. 14 – TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC

 • Quota “zero” € per tot l’any 2021.

OOFF núm. 19 – TAXA PER LA LLICÈNCIA D’AUTOTAXI

 • Quota “zero” € per tot l’any 2021.

OOFF núm. 25 -TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI I ALTRES SERVEIS ASSISTENCIALS (SAD)

 • Quota “zero” € per tot l’any 2021.

OOFF núm. 29 – TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS (ESCOMBRARIES)

 • Introduir una nova bonificació:

Bonificació del  20 % del rebut  de les escombraries pels habitatges dels barris de Torroella de Baix i de La Rosaleda, per la reducció de la quantitat del rebuig que ha significat el bon ús dels sistema de recollida de residus amb contenidors tancats amb accés per xip.

Rebaixa del rebut de 97 a 77 €. 

 • Introduir una nova bonificació:

Bonificació del  85 % del rebut  de les escombraries per les activitats econòmiques i comercials dels barris de Torroella de Baix i de La Rosaleda, adherides al servei de recollida porta a porta amb sistema de contenidors tancats amb accés per xip, per l’estalvi la reducció de la quantitat del rebuig que ha significat el bon ús dels sistema.

 

Gent fent Poble segueix vetllant per les famílies i les activitats del nostre municipi i des de l’oposició som sensibles a les necessitats i les circumstàncies que haurem d’afrontar aquest proper any 2021. Aquestes Ordenances Fiscals, que regulen impostos i taxes, són possibles i són reals. Des del govern són les quines hauríem aplicat i lluny d’amagar-les, les posem a l’abast del tripartit al govern del nostre poble per tal que les apliqui. Aquest és un més dels llegats de Gent fent Poble per a tots els veïns i veïnes de Sant Fruitós de Bages.

Som la vostra esperança de futur.

 1. OCTUBRE . 2020
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *